EPDK ulusal elektrik fiyatlari

Görevli elektrik dağıtım şirketleri, serbest tüketici olmayan mesken, ticarethane veya sanayi abonelerine, ulusal tarife fiyatlarından elektrik satışı yapar. EPDK, elektrik piyasasındaki fiyatlarını düzenleyen yetkili kamu kuruluşudur. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir güncellenir. Bu güncellemeler hem birim fiyatları hem de faturadaki diğer kalemleri kapsar.

EPDK Nedir?

EPDK enerji piyasalarını düzenleyen kurumdur. Açılımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dur. Doğalgaz, elektrik ve petrol piyasalarının düzenlenmesiyle yükümlüdür. Yedi üye, bir başkan ve bir ikinci başkandan oluşmaktadır.

Elektrik, petrol, lpg ve doğalgaz piyasasını düzenleyen, bu alanda iş yapmak isteyen şirketlerin mutlaka iletişimde olmak zorunda oldukları "düzenleyici kurum"dur. Çünkü, EPDK'dan lisans almadan, bu piyasalardan hiçbirinde yatırımcılar yer alamaz. Enerjinin büyümedeki ve gelişmedeki rolü düşünüldüğünde, Türkiye'deki en etkili ve güçlü beş kurumdan bir tanesidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir.1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

EPDK bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın Hükümetin vesayeti altında değildir. Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.

2001'den sonra kendisine verilen yetkilerle beraber EPDK, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olmuştur. Amacı, sorumlu olduğu enerji kaynaklarını kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli, sürekli ve çevreye saygılı bir şekilde tüketicilere sunulmasını sağlamaktır. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında serbestleşmenin sonucu olarak özel sektörün katılımı artmakta ve kurumun düzenleyici rolü daha da önem kazanmaktadır. EPDK'nın sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir :

 • EPDK'nın Görevleri
 • Enerji piyasalarındaki şirketlerin yetkili oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere ait hak ve yükümlülükleri belirleyen lisansları verir
 • Şirketlerin piyasa performanslarını takip eder
 • Performans standartlarını tespit eder
 • Dağıtım ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturur ve uygulamasını kontrol eder
 • Serbest olmayan tüketicilerin fiyatlandırma esaslarını belirler ve bu fiyatların enflasyona göre güncelleyen formüllerini uygular
 • Piyasada belirlediği fiyatlandırma esaslarına uyulmasını sağlar

EPDK Elektrik Fiyatları

Öncelikle, Türkiye'de elektrik fiyatlarının belirlenmesinden sorumlu tek yapı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dur. Devletin düzenlediği elektrik fiyatları, TEDAŞ tarifesi yerine, EPDK Tarifesi ya da Ulusal Tarife olarak adlandırılmalıdır. Serbestleşme sürecinde, devletin enerji piyasalarında denetleyici ve düzenleyici görevini yürütmesi amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) elektrik dağıtım hizmetlerinden sorumlu kamu kuruluşudur. Serbestleşme kapsamında, kamuya ait olan dağıtım altyapı ve işletmelerinin yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış ve bu bölgelerdeki TEDAŞ iştiraki görevli dağıtım şirketleri tamamen özel şirketlere devredilmiştir. Elektrik piyasasında, yerel dağıtım şirketlerinin (yerel EDAŞ) satış faaliyetlerinin ayrılmıştır. Bu değişikliğin sonucunda, görevli elektrik perakende satış şirketleri (görevli EPSAŞ'lar) kurulmuştur. Genellikle, görevli satış şirketi ve dağıtım şirketi isimlerinin benzeşmesi yüzünden birbiriyle karıştırılmaktadır, oysa görevli EPSAŞ dağıtımdan bağımsız ve elektrik satış lisansı sahibi başka bir kuruluştur. Görevli EPSAŞ'ların serbest olmayan tüketicilere uyguladıkları fiyatlar ulusal tarifeye göre belirlenir.

Serbest Olmayan Tüketici

Elektrik piyasası,tam olarak rekabete açılmadığı için, konut tüketicilerinin çoğunluğu hizmet alacakları elektrik satış şirketini seçme hakkına sahip değildir. EPDK her yıl serbest tüketicilik için bir alt limit belirler. Bu limiti geçemeyen tüketiciler, yalnızca bölgelerinde görevli perakende satış şirketinden elektrik alabilir. Bu nedenle, Türkiye'deki tüm elektrik abonelerinin yaklaşık % 97'si ulusal tarife fiyatlarından elektrik almaktadır. Görevli perakende satış şirketleri, serbest olmayan tüketicilerin tüketimini ulusal elektrik tarifesi üzerinden fiyatlandırır. 1 kWh elektrik enerjisinin ulusal fiyatı EPDK tarafından, piyasa koşullarına göre üç ayda bir güncellenmektedir. Bu fiyat, genellikle elektrik üretimine bağlı olmakla beraber enflasyon ve döviz kuruna göre güncellenebilir. 2007 yılından bu yana, mesken aboneleri için vergi ve fonlar hariç elektrik birim fiyatı artış eğilimindedir.

Serbest Tüketici

EPDK'nın belirlediği tüketim limitini geçen tüketiciler, elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. EPDK her yıl serbest tüketicilik için bir alt limit belirler. Türkiye'de serbest tüketici sayısının bir milyonu geçtiği belirtilmektedir. Serbest tüketici limitinin çok yakında daha aşağıya indirilmesi, daha sonra da tamamen kaldırılması gündemdedir. PMUM raporlarına göre, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir illeri en fazla serbest tüketiciye sahip illerdir. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası'nda serbest tüketici oranı %18'i bulurken bazı illerde bu oran %1'i geçmemektedir. PMUM verilerinde serbest tüketicilerin abone tipine göre ayrılmadığını belirtmekte fayda var; yani rapor Türkiye'deki serbest tüketciilerinin ne kadarının konut (mesken) abonesi olduğuna dair bilgi sunmamaktadır.

Yönetmeliğe Göre Serbest Tüketici Nedir?

Serbest tüketici limitini geçen kişiler istediği tedarikçiden elektrik alabilir. EPDK'nın yönetmeliğine göre serbest tüketici ile serbest olmayan tüketicinin ayrımını aşağıdaki gibidir:

  Serbest olmayan tüketici Serbest tüketici
Hangi elektrik şirketi? Yalnızca bölgesinde görevli elektrik şirketinden Elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip
Hangi tarife? EPDK ulusal elektrik fiyatları İndirimli (piyasa) fiyatları

Limit neden düştü ?

EPDK, 2006'dan beri, her yıl kademeli olarak serbest tüketici limitini düşürerek piyasayı tam rekabete hazırlamaktadır. O yıl uygulanacak serbest tüketici limiti her yılın Ocak ayında yapılan düzenleme kurulunda belirlenir. İlerleyen yıllarda bu limitin sıfırlanması gündemdedir; böylece elektrik piyasası tamamen serbestleşecektir. Serbest tüketici sayısı arttıkça piyasaya katılan alternatif indirimli tedarikçilerin sayısı da artmıştır. Piyasanın rekabet açılmasının amaçlarından biri de tüketicilerin daha ucuz fiyata daha iyi hizmet almasını sağlamaktır.

Serbest tüketici olanların sayısı

2014 yılında, tüm abone gruplarından toplamda bir milyonun üzerinde serbest tüketici olduğu açıklandı. Limit Ocak 2016'te yılda 3600 kWh'a çekildiğinden doğal olarak bu sayının artması bekleniyor. Serbest tüketici sayısının artması için, tüketicinin piyasadaki değişim hakkında bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.

Serbest tüketici olma şartları

Serbest tüketici olmak isteyen bir abone,

 • Önceki yıl en az EPDK'nın belirlediği minimum limitli elektriği tüketmiş olmalı ya da içerisinde bulunulan yıl bu tüketimi yapacağını taahhüt etmeli;
 • Önceki elektrik şirketine tüm borcunu ödemiş olmalıdır.

Serbest tüketici olmanın avantajları nelerdir?

Serbest tüketici olmanın en önemli avantajı,ulusal EPDK elektrik tarifesine göre indirimli birim enerji fiyatıdır. Tedarikçi değişikliği yapmanın diğer faydaları tedarikçilerin kampanyalarına göre değişebilir.

Serbest tüketici elektrik fiyatları

Serbest tüketici olup tedarikçi değişitirenlerin elektrik birim fiyatının nasıl belirlendiğini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Elektrik fiyatı bileşenleri Serbest tüketici Serbest olmayan tüketici
Birim enerji bedeli Tedarikçi seçtiğiniz tarifeye göre indirim yapar ya da sabitler. EPDK ulusal elektrik tarifesine göre belirlenir. Tedaş tarifesi olarak da anılır.
İletim, Dağıtım ve Kayıp kaçak bedelleri EPDK ulusal tarifesine göre serbest olmayan tüketicilerle aynı birim bedeller uygulanır.
Perakende satış hizmet (PSH) bedeli Tedarikçinin bu bedeli uygulaması zorunlu değildir.
PSH sayaç okuma bedeli EPDK tüm tüketiciler için, sayaç okuması başına sabit olarak belirler.

2014 Yılı Elektrik Fiyatları

Elektrik tüketimi kWh cinsinden ölçülür ve fiyatlandırılır. Aşağıdaki tabloda 01.10.2014 itibariyle geçerli, serbest olmayan mesken aboneleri için, EPDK birim fiyatlarını bulabilirsiniz.

Ekim 2014 Birim Elektrik Fiyatları - Ulusal Tarife
Tarife Adı 1 kWh Enerji Bedeli - vergi hariç
Tek Zamanlı Mesken Tarife 0,2181 TL

Üç Zamanlı Mesken Tarife

Gündüz

0,2007 TL

Puant

0,3622 TL

Gece

0,0840 TL

Görevli tüm elektrik perakende satış şirketi -olağan olarak faturayı kesen şirket serbest olmayan tüketicilere yukarıdaki birim fiyatlar üzerinden elektrik satar. Serbest tüketici, bölgede görevli elektrik satış şirketi dışındaki alternatif tedarikçilerden birini seçebilir; bunun sebebi yukarıdaki birim fiyatlardan daha ucuza elektrik almaktır.

Enerji Hariç Elektrik Bedelleri

Enerji harici bedeller, elektrik tüketim bedeli dışında elektriğin üretildiği noktadan tüketildiği yere; ulaştırılmasına ait maliyetler karşılığında alınmaktadır. Bu bedellerin de birim fiyatlarını enerji bedelinde olduğu gibi EPDK belirler ve 3 ayda bir yeniler. Enerji harici bedeller, tek zamanlı ya da üç zamanlı tarife ayrımı yapılmadan mesken abone grubundaki tüm tüketicilere uygulanır. Uygulamadaki tek farklılık serbest tüketici statüsüne sahip aboneler için geçerlidir. Serbest tüketiciler, elektrik satış (tedarik) hizmetini başka tedarikçiden aldıkları için, EPDK'nın görevli perakende satış şirketi için belirlediği satış hizmeti bedelini ödemez. 2014 yılında EPDK'nın belirlediği serbest tüketici limiti yıllık 4500 kWh'dır. EPDK'nın belirlediği enerji harici bedellerin değişimi de birim enerji bedeline yapılan zamlar kadar faturada etkilidir.

1 kWh Elektrik için Enerji Harici Bedeller (vergi hariç)
Abone Grubu Dağıtım Bedeli İletim Bedeli Kayıp Kaçak Bedeli Perakende Satış Hizmet Bedeli
Mesken - Serbest Olmayan Tüketici  0,0286 TL 0,0089 TL 0,0465 TL 0,0084 TL
Mesken - Serbest Tüketici 0,0286 TL 0,0089 TL 0,0465 TL Ödemez

kWh Fiyatı Vergiler Dahil

1.10.2014 tarihinden itibaren geçerli EPDK tarifesine göre, tek zamanlı mesken tarife kullanan aboneler için elektrik kWh fiyatı, tüm bedeller, fonlar ve vergiler dahil 0,3913 TL'dir.

Yukarıda belirtilen oranlar her üç ayda bir az da olsa değişiklik gösterebilir.

2015 Yılı Elektrik Fiyatları

Mesken aboneleri için ulusal elektrik birim fiyatları devlet tarafından düzenlenmektedir. Elektrik piyasasından sorumlu bağımsız kamu kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; yani EPDK'dır. Elektrik fiyatları hanelerin alım gücünü etkileyen bir unsurdur. Ulusal tarifelere yapılan zamlar sosyal ve ekonomik alanlarda tartışma yarattığı gibi enflasyonu da etkiler.

Elektrik Fiyatları Tablosu

Aşağıdaki birim fiyatlar, 2015 yılı Ekim ayı itibariyle geçerli EPDK tarife tablolarından alınmştır. Mesken aboneleri, iki farklı tarife seçme olanağına sahiptir. Bu tarifeler tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tek zamanlı tarifede birim fiyat gün boyunca sabit kalırken, üç zamanlı tarifede saat aralıklarına göre üç birim fiyat uygulanır.

Tarife sınıfına göre mesken birim fiyatları
Tarifeler Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı - Mesken 39,03 kr.
Üç Zamanlı - Mesken 36,81 kr. 57,41 kr. 21,9 kr.

Ulusal fiyat ve indirimli fiyatın farkı

Ulusal elektrik fiyatıyla, indirimli piyasa fiyatınının ayrımını yapmak önemlidir. Serbest tüketici grubundaki aboneler seçtikleri tedarikçiyle piyasa fiyatı üzerinden anlaşma yapabilir. Piyasa fiyatı, genellikle indirimli ya da ucuz elektrik olarak anılır. Bunun sebebi, görevli satış şirketlerinin rakibi olan alternatif tedarikçilerin, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak elektrik satmasıdır. Serbest tüketiciler, ulusal fiyattan daha avantajlı fiyatlara hizmet almak için tedarikçi değiştirebilir. 2015 yılında EPDK'nın belirlediği serbest tüketici limiti yıllık 4000 kWh'dır. Tedarikçi değiştirmek için, elektriğin kesilmesi gerekmez; çünkü dağıtım şirketi değişmez. Aynı sebepten dolayı, elektrik kalitesinde de değişim yaşanmaz.

Elektrik birim fiyatının bileşenleri

Mesken abonesinin elektriğe ödediği birim fiyatın (kWh fiyatı) içinde enerji bedeli, enerjinin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergiler bulunur. Vergiler dışındaki tüm bedeller serbest olmayan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenir.

Birim Enerji Bedeli (Aktif Enerji Tüketim Tutarı)

Elektriğin çeşitli enerji kaynakları kullanılarak santrallerde üretiminin maliyeti birim fiyata birim enerji bedeli olarak yansıtılır.

Enerji Harici Bedeller

Tüketici elektrik birim fiyatı içerisinde ayrıca aşağıdaki enerjinin ulaştırılmasına dair bedelleri de öder.

 • İletim Bedeli: Elektrik üretim yerinden şehir içi dağıtım ağına kadar yüksek gerilim hatlarıyla taşınır. İletim hatlarının işletim ve bakım masraflarına yönelik alınan bedel. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye aktarılır.
 • Dağıtım Bedeli: Orta ve alçak gerilimli dağıtım şebekeleri ve sayaçlar bölgelerdeki dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri, altyapı bakım ve onarım çalışmaları karşılığında bu bedel belirlenir.
 • Satış Hizmet Bedeli: Satış faaliyetlerinden doğan maliyetler karşılığında görevli perakende satış şirketleri tarafından alınır. Serbest tüketiciler bu bedeli ödemez.
 • Kayıp Kaçak Bedeli: İletim ve dağıtımda yaşanan teknik kayıp ve kaçak kullanımlar karşılığında tüm elektrik abone gruplarından alınır.

Vergiler

Tek zamanlı mesken tarifede birim elektrik fiyatının %20,5'i vergilerden oluşur.

 • Enerji Fonu: Enerji alanında araştırma ve diğer faaliyetleri destek sağlanması için, enerji tüketiminin %1'i oranında alınan pay Enerji Tabii Kaynak Bakanlığı kontrolündeki fona aktarılır
 • TRT payı: TRT gelirlerine katkı için tüm abone gruplarından enerji tüketiminin %2'si oranında alınır.
 • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV): Mesken abonelerinin belediyeye ödediği elektrik tüketim vergisi enerji tüketim tutarı üzerinden %5 oranında alınır.
 • KDV: Elektrik tüketimi için katma değer vergisi oranı %18'dir.

Elektrik zamları 2014 - 2015

Elektrik piyasasında, 2012 yılından beri sabit seyreden birim elektrik fiyatına en son 2014 yılı ekim ayında % 9 oranında zam yapılmıştır. Elektrik zammının sebebi yaz aylarında yaşanan kuraklık ve dolar kurundaki yükseliş olarak gösterilmiştir. Kuraklık sebebiyle, hidroelektrik santrallerinden karşılanamayan elektrik ihtiyacı, üretim birim fiyatı daha pahalı olan doğal gaz santrallerinden karşılanmıştır.Türkiye elektrik üretimi için, ithal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Enerji kaynakları, yabancı parayla borçlanılarak alındığından elektrik fiyatları kur değişimlerinden de etkilenir. Türkiye'de en çok üretim doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştriği için uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının değişimi de elektrik fiyatlarını etkiler.

2015 Elektrik Fiyatı

Ocak ayında açıklanan ve 2015 yılının ilk üç ayını kapsayan EPDK tarifesine göre elektriğin vergisiz fiyatında değişim olmamıştır. Buna karşılık, birim fiyatı meydana getiren bileşenlerde değişiklikler yapılmıştır. Bileşenlerdeki değişimlerden vergi tutarı da etkilediğinden vergi dahil fiyatta, faturada hafif bir düşüş meydana gelmiştir. Kısaca, fiyat değişmemiştir. Elektrik vergileri tüketim tutarı (enerji bedeli) üzerinden yüzde olarak alınır. Bundan dolayı, elektrik vergilerinin artışı doğrudan enerji fiyatlarındaki artışla ilgilidir. Elektrik vergi yüzdeleri ve elektrik fiyatı sabit kaldığından ödenen vergi tutarı değişmez.

2016 Yılı Elektrik Fiyatları

Görevli elektrik dağıtım şirketleri, serbest tüketici olmayan mesken, ticarethane veya sanayi abonelerine, ulusal tarife fiyatlarından elektrik satışı yapar. EPDK, elektrik piyasasındaki fiyatlarını düzenleyen yetkili kamu kuruluşudur. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir güncellenir. Bu güncellemeler hem birim fiyatları hem de faturadaki diğer kalemleri kapsar.

Elektrik kWh Fiyatı 2016

Mesken aboneleri için ulusal elektrik birim fiyatları devlet tarafından düzenlenmektedir. Elektrik piyasasından sorumlu bağımsız kamu kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; yani EPDK'dır. Elektrik fiyatları hem hanelerin alım gücünü hem de ticarethanelerin kazançlarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Ulusal tarifelere yapılan zamlar sosyal ve ekonomik alanlarda tartışma yarattığı gibi enflasyonu da etkiler.

Elektrik Fiyatları Tablosu

Aşağıdaki birim fiyatlar, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli EPDK tarife tablolarından alınmıştır. Mesken aboneleri, iki farklı tarife seçme olanağına sahiptir. Bu tarifeler tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tek zamanlı tarifede birim fiyat gün boyunca sabit kalırken, üç zamanlı tarifede saat aralıklarına göre üç birim fiyat uygulanır.

Yıllık 3600 kWh tüketim olarak belirlenen serbest tüketici limitinin altında kalan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen ulusal tarife uygulanarak belirlenmiş fiyatlarla elektrik alımı yapar. Bu tüketicilere elektrik hizmeti görevli tedarikçi firmalar tarafından temin edilir ve tüketiciler tedarikçilerini değiştiremezler. Yıllık 3600 kWh olan limiti geçen tüketiciler ise serbest tüketci adayı olduklarından dolayı, tedarikçi seçebilir ve indirimlerden yararlanabilirler.

Elektrik Mesken Tarifeleri
Tarife Türü Tek zamanlı
Ulusal Tarife 0,4117 TL
Üç zamanlı Tarife

Gündüz

Puant Gece
0,4001 TL 0,6208 TL 0,2569 TL

 

Elektrik Ticarethane Tarifeleri
Tarife Türü Tek zamanlı
Ulusal Tarife 0,4151 TL
Üç zamanlı Tarife

Gündüz

Puant Gece
0,4134 TL 0,6243 TL 0,2636 TL

Ulusal fiyat ve indirimli fiyatın farkı

Ulusal elektrik fiyatıyla, indirimli serbest piyasa fiyatınının ayrımını yapmak önemlidir. Serbest tüketici grubundaki aboneler seçtikleri elektrik tedarikçisiyle (perakende elektrik satış şirketleri) piyasa fiyatı üzerinden anlaşma yapabilir. Piyasa fiyatı, genellikle ndirimli ya da ucuz elektrik olarak bilinir. Bunun sebebi, görevli satış şirketlerinin rakibi olan alternatif tedarikçilerin, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak elektrik satmasıdır. Serbest tüketiciler, ulusal fiyattan daha avantajlı fiyatlara hizmet almak için tedarikçi değiştirebilir. 2016 yılında EPDK'nın belirlediği serbest tüketici limiti 3600 kWh'dır. Tedarikçi değiştirmek için, elektriğin kesilmesi gerekmez; çünkü dağıtım şirketi değişmez. Aynı sebepten dolayı, elektrik kalitesinde de değişim yaşanmaz.

Elektrik birim fiyatının bileşenleri

Mesken abonesinin elektriğe ödediği birim fiyatın (kWh fiyatı) içinde enerji bedeli, enerjinin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergiler bulunur. Vergiler dışındaki tüm bedeller serbest olmayan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenir.

Birim Enerji Bedeli (Aktif Enerji Tüketim Tutarı)

Elektriğin çeşitli enerji kaynakları kullanılarak santrallerde üretiminin maliyeti birim fiyata birim enerji bedeli olarak yansıtılır.

Enerji Harici Bedeller

Tüketici elektrik birim fiyatı içerisinde ayrıca aşağıdaki enerjinin ulaştırılmasına dair bedelleri de öder.

2016 yılına kadar faturalarda bulunan kalemlerden PSH bedeli kaldırılmış, iletim bedeli ve kayıp kaçak bedeli ise dağıtım bedeli ile birleştirilmiştir.

 • Dağıtım Bedeli: Orta ve alçak gerilimli dağıtım şebekeleri ve sayaçlar bölgelerdeki dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri, altyapı bakım ve onarım çalışmaları karşılığında bu bedel belirlenir.

Vergiler

Tek zamanlı mesken tarifede birim elektrik fiyatının %20,5'i vergilerden oluşur.

 • Enerji Fonu: Enerji alanında araştırma ve diğer faaliyetleri destek sağlanması için, enerji tüketiminin %1'i oranında alınan pay Enerji Tabii Kaynak Bakanlığı kontrolündeki fona aktarılır
 • TRT payı: TRT gelirlerine katkı için tüm abone gruplarından enerji tüketiminin %2'si oranında alınır.
 • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV): Mesken abonelerinin belediyeye ödediği elektrik tüketim vergisi enerji tüketim tutarı üzerinden %5 oranında alınır.
 • KDV: Elektrik tüketimi için katma değer vergisi oranı %18'dir.

Elektrik zamları 2015 - 2016

Elektrik piyasasında, 2014'ün son çeyreğinden beri sabit seyreden birim elektrik fiyatına en son 2016 yılı Ocak ayında % 9 oranında zam yapılmıştır. Elektrik zammının sebebi uzun süredir fiyatların zamsız ilerlemesine bağlı enflasyon dengelemesi ve dövizdeki artış olarak gösterilmiştir. Türkiye elektrik üretimi için, ithal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Enerji kaynakları, yabancı parayla borçlanılarak alındığından elektrik fiyatları kur değişimlerinden de etkilenir. Türkiye'de en çok üretim doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştriği için uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının değişimi de elektrik fiyatlarını etkiler.

2016 Elektrik Fiyatı

Ocak ayında açıklanan ve 2016 yılının ilk üç ayını kapsayan EPDK tarifesine göre elektriğin vergisiz %7 zam gelmiştir.. Buna karşılık, birim fiyatı meydana getiren bileşenlerde değişiklikler yapılmıştır. Bileşenlerdeki değişimlerden vergi tutarı da etkilediğinden vergi dahil fiyatta, faturada toplam %9'luk bir artış meydana gelmiştir. Kısaca, fiyat zamlanmıştır.Elektrik vergileri tüketim tutarı (enerji bedeli) üzerinden yüzde olarak alınır. Bundan dolayı, elektrik vergilerinin artışı doğrudan enerji fiyatlarındaki artışla ilgilidir. Elektrik vergi yüzdeleri ve elektrik bedeli arttığı zaman, ödenen vergi tutarı da artar.

2017 Yılı Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), 2017 Ocak ayında, 2017 yılında geçerli olacak ulusal elektrik tarifelerini açıklayacaktır. Açıklandığı zaman detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tarife her gün 20.000 enerji tüketicisinin sorularını yanıtlar ve onları en uygun elektrik, internet ve dijital TV aboneliklerine yönlendirir.

Daha fazla bilgi